Záruka 2 + 3 let

2 + 3 let bezplatný servis

2 roky záruka

Na prodávané spotřebiče je standardně 2letá záruka daná zákonem. V této době je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá stara v písemné formě, kdy právo uplatnil, kajkož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

3 roky bezplatného servisu

U vybraných značek lze zakoupit k 2leté záruce ještě 3 roky bezplatného servisu navíc. Bezplatným servisem se rozumí závazek výhradního dovozce odstranit vadu předmětu prodeje, která se vyskytne po uplynutí záruční doby. Opravu v rámci bezplatného servisu je oprávněn pouze autorizovaný servis. Kupující bere na vědomí, že po dobu bezplatného servisu nad rámec zákonné záruky, již není kupující oprávněn požadovat výměnu věci či odstoupení od kupní smlouvy.